استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش نهایی)

نوشته شده توسط
این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
استفاده بالقوه از هواپیماهای بدون سرنشین در هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها (بخش نهایی) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

3-1-   فعالیت های پروژه

به منظور پرداختن به چالش ها و مشکلات بیشمار تکمیل هواپیماهای بدون سرنشین در برنامه های ملی ملخها برای بررسی و کنترل ، این پروژه از تعدادی مؤلفه جداگانه برای ساده سازی توسعه و کاهش تأخیرات ناشی از وابستگی تشکیل شده است.
در این خط ، برنامه ریزی در سه فاز متفاوت انجام می شود

3-1-1. فاز 1: توسعه اولیه (01/07/2017 - 01/08/2016)
فاز 1 برای تأیید کاربرد فناوریهای فعلی برای استفاده احتمالی هواپیماهای بدون سرنشین در عملیات بررسی و کنترل اختصاص خواهد یافت. ارزیابی اولیه در موریتانی انجام خواهد شد تا موضوعات و مؤلفه های مختلفی را که نیاز به رسیدگی بیشتر در قسمت باقیمانده پروژه دارند به منظور تهیه نمونه اولیه آزمایش میدانی نهایی در این زمینه شناسایی کنیم.

فعالیت 1: ارزیابی مقدماتی میدانی (01/12/2016 - 01/08/2016)
آماده سازی ارزیابی میدانی با آزمایش های مختلف آزمایشگاهی در شرایط طوفان انجام می شود تا هواپیماهای بدون سرنشین برای استفاده در شرایط بیابانی مناسب باشند. ارزیابی میدانی یک هفته ای از لحاظ دور برد، برد کوتاه و اجزای کاربرد سموم دفع آفات، اوایل نوامبر 2016 در مناطق منتخب در موریتانی انجام شد. نتایج به دست آمده در جلسه در FAO / CLCPRO در الجزایر در تاریخ 1 دسامبر 2016 مورد بررسی قرار گرفت تا مراحل بعدی برای توسعه بیشتر عناصر فنی و مؤلفه های مختلف مشخص شود.

تحویل دادنی ها:

·       گزارش ارزیابی میدانی با نتیجه گیری های فنی و عملیاتی از هواپیماهای بدون سرنشین و چشم انداز تیم مردمی.

·       برنامه و طرح کاری پالایش شده برای پرداختن به مؤلفه های برجسته فنی که نیاز به توسعه موارد دیگر دارند.

·       ارتقاء و بهبود فیلم هواپیماهای بدون سرنشین از هجوم ملخها با تصاویر میدانی واقعی.

مسئول: HEMAV
هزینه تخمینی: 30000 دلار آمریکا
بودجه تخمینی:

·       CLCPRO : ارزیابی میدانی 25000 دلار آمریکا

·       HEMAV : ارزیابی میدانی 5000 دلار آمریکا

      HEMAV تعهد کرده است تا بودجه لازم برای این بخش از فعالیت را پیدا کند

فعالیت 2: طراحی و ساخت نمونه اولیه (31/03/2016 - 01/01/2017)

در ابتدا بر اساس ارزیابی میدانی، نمونه اولیه ساخته خواهد شد، که شامل بسیاری از مؤلفه ها و عناصر لازم در حد امکان: (انرژی خورشیدی ، سنسورها ، جمع آوری داده ها و پردازش و غیره)
می باشد. از این رو، باید یک ایده واضح تر و شفاف تر برای شناسایی مناطق فنی که در آن توسعه بیشتری لازم است، بدست آید. در پایان این فعالیت، جلسه ای برای بررسی دستاوردها و تعیین مراحل بعدی برگزار می شود.

تحویل دادنی ها:

·       مطالعات مقدماتی در مناطق مختلف در جهت توسعه شناسایی شده.

·       طرح پروژه تهیه شده توسط کل کنسرسیوم.

·       نمونه اولیه هواپیماهای بدون سرنشین که شامل اولین پیشرفت می باشد.

مسئول: HEMAV

هزینه تخمینی: 500000 دلار آمریکا
بودجه تخمینی:

·       CLCPRO : 75000 دلار آمریکا

·       خارجی (قابل شناسایی):

·       425000 دلار آمریکا

فعالیت 3: آزمایش و ارزیابی نمونه اولیه (30/06/2017 - 01/04/2017)
نمونه اولیه شامل بسیاری از مؤلفه های ممکن در شرایط میدانی در موریتانی ارزیابی می شود تا قابلیت بهره برداری از هواپیماهای بدون سرنشین ، پارامترهای پرواز ، قدرت ، سنسورها ، جمع آوری و پردازش داده ها مشخص شود. جزئیات و چارچوب زمانی این فعالیت به نتیجه فعالیتهای 1 و 2 بستگی دارد. در طی این فعالیت ، یک تیم میدانی آموزش داده شده و به یک نمونه اولیه مجهز خواهد شد تا بتواند ساعت ها کار میدانی را حاصل کند و تعمیر و نگهداری و سایر موارد ویژه را به منظور ارائه بازخورد به توسعه دهندگان معرفی کند.

تحویل دادنی ها:

·       اعتبارسنجی نمونه اولیه هواپیماهای بدون سرنشین

·       توصیه هایی جهت پیروی از مراحل توسعه

·       آموزش به تیم (های) درگیر

      شبیه سازیها و آزمایشات هواپیماهای بدون سرنشین باید چند هفته قبل از آموزش اصلی ارسال شوند.

مسئول: CLCPRO

هزینه تخمینی: 68000 دلار آمریکا
کل هزینه تخمینی فاز 1، 593000 دلار آمریکا است.

3-1-2. فاز 2: توسعه نهایی (31/05/2018 - 01/07/2017)
در این مرحله به نهایی سازی نمونه اولیه ، از جمله آزمایش های بیشتر هواپیماهای بدون سرنشین و اجزاء، متمرکز خواهیم شد. در پایان این مرحله ، هواپیماهای بدون سرنشین با برد طولانی ، برد کوتاه و کنترل توسط کاربر توسعه داده می شوند و آماده استفاده عملیاتی در کشورهای آسیب دیده توسط ملخ ها هستند.

هزینه تخمین زده شده در این مرحله 1.92 میلیون دلار است ، که باید از منابع خارجی جستجو و تامین شود.

3-1-3.                           فاز 3: استقرار گسترده و آموزش (31/12/2019 - 01/06/2018)

در این مرحله حداقل یک مجموعه از هواپیماهای بدون سرنشین در هر کشور در محدوده مستقر می شود، که ابتدا از منطقه غربی شروع می شود. این برنامه شامل نمایش میدانی برای نشان دادن مزایای بالقوه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین جهت هشدار زودهنگام و کنترل پیشگیری و آموزش در مورد استفاده و نگهداری از آنها می باشد. تعداد کل هواپیماهای بدون سرنشین که می توانند به طور بالقوه مستقر شوند، به مصلحت کشور ، ظرفیت اقتصادی برای تهیه هواپیماهای بدون سرنشین و شرایط امنیتی در کشور بستگی دارد. اما دست کم ، حداقل یک مجموعه از هواپیماهای بدون سرنشین در هر یک از 17 کشور منطقه مستقر می شوند.
هزینه تخمین زده شده در این مرحله 2.26 میلیون دلار است ، که باید از منابع خارجی جستجو و تامین شود.

3-2-   تجهیزات پروژه


کلیه تجهیزات مرتبط با این پروژه توسط مقامات ملی در کشورهای آسیب دیده توسط ملخ ها تحت کنترل و بهره برداری خواهد بود. این تجهیزات ممکن است شامل موارد زیر باشد:

·       در هر گروه

o      یک هواپیمای بدون سرنشین ردیابی اولیه دور برد

o      یک هواپیمای بدون سرنشین ردیابی اولیه با برد کوتاه

o      هواپیمای بدون سرنشین یک آفت کش کاربردی دقیق

o      بروزرسانی نرم افزار برای eLocust3

o      تجهیزات اضافی (در صورت لزوم)

·       در سطح ملی / FAO

o      صفحه نمایش مبتنی بر فناوری گوگل برای پیگیری کارهای تیمی در زمان واقعی

 

 

      هواپیمای بدون سرنشین دور برد با بال ثابت، هواپیمای بدون سرنشین دوار قابل حمل.

 

 

3-3-   برآورد بودجه پروژه

بودجه تخمینی 2.5 میلیون دلار جهت تحقیق و توسعه هواپیماهای بدون سرنشین برای اخطار اولیه و کنترل پیشگیرانه هجوم ملخها پیشنهاد شده است.

شرح
موجودی 
(دلار آمریکا)
خروجی
(دلار آمریکا)
جمع کل 
(دلار آمریکا)
فاز 1: توسعه ابتدایی
168 000
425 000
593 000
فعالیت 1: زمینه مقدماتی ارزیابی
25 000
0
25 000
فعالیت 2: طراحی و ساخت نمونه اولیه
75 000
425 000
500 000
فعالیت 3 : آزمایش و ارزیابی نمونه اولیه
68 000
0
68 000
فاز 2: توسعه نهایی
0
1 925 000
1 925 000
تحقیق و توسعه کل
0
2 518 000
2 518 000
فاز 3: حداقل استقرار و آموزش 
(یک هواپیمای بدون سرنشین در هر کشور در منطقه)
0
2 260 000
2 260 000

ضمیمه 1. مؤلفه های پروژه

اجزاء
توسعه دهندگان
هزینه فاز 1
فعالیت 2
(دلار آمریکا)
هزینه فاز 2
(دلار آمریکا)
هواپیماهای بدون سرنشین (drones )
HEMAV
320 000
85 000
انرژی خورشیدی
tbd
215 000
55 000
سنسور(ها)، جمع آوری داده ها و پردازش در پردازنده
tbd
320 000
85 000
پردازش اطلاعات زمینی و تکامل eLocust3
HEMAV
375 000
95 000
مشاهده زمین
FAO, ICTJA-CSIC
265 000
70 000
کنترل و کاربرد سموم دفع آفات
UK Innovative
320 000
85 000

      اجزای هواپیماهای بدون سرنشین شامل مسیریابی ، امنیت ، ایمنی و مسائل منطقی است

      tbd: تعیین می شود (to be determined)

خواندن 946 دفعه